il-papat

 

 Ghaliex il-Papa jbiddel ismu?

 Ebda Papa ma hu obbligat li jbiddel ismu.  Din hija tradizzjoni.

Din il-prattika bdiet meta bniedem pagan ikkonverta ghall-Kristjanezmu u ntghazel Papa u biddel ismu minn Mercurju( isem ghal alla falz) ghal Giovann II fis-sena 533 wara Kristu.  Sa dak iz-zmien il-papiet kienu jzommu l-isem taghhom originali, minn Pietru (l-ewwel Papa) sa Bonifacju (il - 55 papa).  Bejn Giovanni II ( is-sitta u hamsin Papa u Sergju IV (il-mija u tnejn u erbghin papa) fis-sena 1009 ftit papiet biddlu isimhom.

Pero' minn Sergju IV saret prattika komuni ghall-Papiet kollha li jbiddlu ismhom meta jigu maghzula Pontificji hlief Adrianu VI u Marcellus II.

Il-Papa Benedittu XVI ghazel l-isem ta' Benedittu ghal diversi ragunijiet. F'udjenza li ta fis-27 ta' April, 2005, huwa spjega il-hsibijiet wara l-ghazla ta' dan l-isem. " Jiena ridt naghzel dan l-isem ta' Benedittu XVI biex nghaqqad lili niffsi mal-Papa Benedittu XV li kien ta' gwida ghall-knisja fi zminijiet difficli hafna minhabba l-ewwel gwerra dinjija.  Kien kuraggjuz u profeta awtentiku tal-paci u hadem b'kuragg kbir ghaliha."

Meta  Alla ghazel lil xi hadd ghal missjoni specjali, Huwa bidillu ismu biex kulhadd isir jaf b'ghazla ta' Alla.  Alla biddel isem Abram  f'isem iehorl Abraham ( missier hafna gnus - Gen 17:5). Alla biddel isem Gakobb u sejjahlu Izrael (setgha quddiem Alla) Gen 32:38). Ala biddel isem Xmun ghal Kefa (Pietru (blata ghax fuq blata Gesu' bena' il-knisja tieghu.)

 

Make a free website with Yola